Dvouleté navazující studium
Pedagogika pohybové prevence

Studijní program je výsledkem dlouhodobé spolupráce mezi Centrem tělesné výchovy a sportu Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a Institut für Angewandte Bewegungswissenschaften, Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften, Technische Universität Chemnitz (Institute of Human Movement Science and Health, Faculty of Behavioural and Social Sciences, Chemnitz University of Technology).

Garant studijního programu  doc. Ladislav Čepička, Ph.D.

Garant studijního programu
doc. Ladislav Čepička, Ph.D.

Studijní plán

Studijní plán obsahuje povinné předměty, povinně volitelné předměty a prostor pro výběrové předměty. Povinné předměty v celkové hodnotě 92 kreditů jsou zařazeny do prvních třech semestrů studia. Povinně volitelné předměty v celkové hodnotě 44 kreditů jsou zařazeny do bloku, ze kterého si studenti musí zvolit nejméně 22 kreditů. Studenti si volí předměty podle toho, zda budou absolvovat závěrečný semestr v Plzni nebo v Chemnitz.

Absolventi získají 2 magisterské tituly.

Prostor na výběrové předměty v celkové hodnotě 6 kreditů představuje 5% celkového počtu kreditů nutných pro absolvování studia a studenti si mohou zapsat libovolný předmět akreditovaný na ZČU v Plzni nebo na TUCH.

Cíle studia

Připravit odborníky pro sféru pohybových aktivit dětí i dospělých a jejich prostřednictvím realizovat preventivní působení pohybu jako kompenzačního činitele negativního působení civilizačních vlivů na zdraví člověka. Příprava je realizována vyváženým, koherentním kurikulem s dostatečnou šířkou a hloubkou odborných a akademických vědomostí vhodných pro vzdělávání, poradenství a řízení pohybových aktivit na školách, v mimoškolní oblasti ve vybraných profesích a ve službách.

Získat vědomosti pro řízení pohybových aktivit na školách, v mimoškolní oblasti ve vybraných profesích a ve službách.

Výsledky učení, klíčové kompetence, obsah poznatkové báze a teorií včetně klíčových pojmů a dovedností, vyvážená selekce praktických pohybových činností a dovedností, široká škála vyučovacích metod, efektivní dosahování výsledků učení i rozvoj akademických a profesních kompetencí, poskytne studentům potřebné předpoklady pro výkon budoucí profese.

Uchazeči

Podmínkou pro přijetí je absolvování bakalářského nebo magisterského studia. Uchazeči vykonají písemnou zkoušku obsahově odpovídající profilu absolventa bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport a ústní pohovor.

Chci podat přihlášku

Každoročně je přijímáno 15 uchazečů

Jedná se o výběrový studijní program, do kterého je každoročně přijímáno 15 uchazečů, kteří studují dva semestry na domácí univerzitě, třetí semestr pak na partnerské univerzitě a poslední semestr absolvují podle své volby, buď opět na domovské univerzitě, nebo na partnerské univerzitě.

Kde studium probíhá?

Plzeň

Centrum tělesné výchovy a sportu
Fakulta pedagogická Západočeské univerzity
Klatovská 51
301 00 Plzeň

Chemnitz

Technische Universität Chemnitz
Straße der Nationen 62
09111 Chemnitz